ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក

image
អត្រាអនុវត្ត 92%

ការអភិវឌ្ឍនៃពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជា​ប្រទេសអនុវត្តបានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី២ នៃការអនុវត្តលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សន្និសីទសហប្រជាជាតិស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ ដោយសារ​គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម​តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីវិស័យ​ឯកជន។

ប្រភព៖ Fast-tracking implementation of eTrade Readiness Assessments (2nd edition)

  • ភាពជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរបស់កម្ពុជា
  • កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីពាណិជ្ចកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  • មាត្រ និងជំពូកពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចជា RCEP, CCFTA, and CKTFA

ចំណូលពន្ធពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា

37.62

លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ចំណូលពន្ធពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចាប់ពីខែមេសា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

39.31

លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ចំណូលពន្ធពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រភព ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកកាន់តែរីកចម្រើន

970.10

លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ទំហំទីផ្សារសរុប​នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅកម្ពុជា​ក្នុងឆ្នាំ២០២១

1.78

ពាន់លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ទំហំនៃការរំពឹងទុកនៃចំណូលបានមកពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាមប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ប្រភព៖ World Development Indicator, Data Reportal និង Statista

ចំណូលនៃពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា

ប្រភព៖ World Development Indicator, Data Reportal និង Statista

ចំណូលនៃពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមវិស័យ

ប្រភព៖ World Development Indicator, Data Reportal និង Statista