បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

  • ទំព័រដើម
  • វិស័យគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
  • បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ
image

បរិការណ៍ទូទៅ

image

ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា​កំពុង​លូតលាស់​ខ្លាំង​ក្នុង​ល្បឿន​មួយ​ដែល​មិនធ្លាប់​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មនុស្សជាតិ
image

អាជីវកម្មគំរូថ្មី

បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍​កំពុង​បន្ត​បង្កើត​អាជីវកម្ម​គំរូថ្មី​ដែល​កំពុង​ជំនួស​អាជីវកម្ម​បែប​ប្រពៃណី
image

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាវិស័យដែលបានរួមចំណែក​ខ្លាំងក្នុងសេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល

ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

អនុវិស័យក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ទំហំនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុសំដៅទៅលើបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍លើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងវិស័យធនាគារ និង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យមានការចូលប្រើប្រាស់ផ្ដល់និងទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានទូលំទូលាយប្រកបដោយបរិយាបន្នកម្ម។

698.8

លាន ប្រតិបត្តិការ

ចំនួនប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថល

199.76

ពាន់លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ទំហំនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថល

ប្រភព៖ របាយការណ៍ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ២០២១

របៀបវារៈនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ