បុគ្គលិករបស់ គ.ស.ធ.ឌ.

image
team

ហាំង សុខសេរី

មន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មកពីសាកលវិទ្យាល័យHeidelberg University (អាល្លឺម៉ង់) និង Maastricht University (ហូឡង់)

team

តាំង វួចម៉េង

មន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

កំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅ Boston University (សហរដ្ឋអាមេរិក) ផ្នែក Criminal Justice Concentration in Cybercrime Investigation & Cybersecurity

team

អ៊ុង ច័ន្ទសុផាឌណ្ណ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

ថាល់ សុថាវី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកកិច្ចការសកល មកពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

team

ប៉ែន រស្មីពេជ្រ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

បរិញ្ញាបត្រធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្តអេស៊ីលីដា

team

ហេង វិរ៉ានុត

បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

ឡុង ថាវរៈ

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

team

អ៊ុល នរិន្ទ

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យផាយ៉ាវ