ធុរកិច្ចថ្មីបច្ចេកវិទ្យា

  • ទំព័រដើម
  • វិស័យគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
  • ធុរកិច្ចថ្មីបច្ចេកវិទ្យា
image

កម្មវិធីផ្តួចផ្ដើម ឬគម្រោងសំខាន់ៗ ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី

ធុរកិច្ចថ្មីបច្ចេកវិទ្យាគឺជាស្ថាប័ន ឬ ដំណើរការបង្កើត និង គ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដែលប្រើប្រាស់នវានុវត្តន៍ជាស្នូលនៃការបង្កើតគំរូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ក្រោមលក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់ និង មានហានិភ័យ ប៉ុន្តែមានសក្តានុពលរីកចម្រើនលឿន។

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជា

អង្គភាពសំខាន់ៗ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជា