លំហឌីជីថល

image

លំហឌីជីថលនៅកម្ពុជា

image

ប្រជាសាស្រ្ត

16.83លាន (2021)

ប្រភព ៖ ធនាគារពិភពលោក

image

ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ

19.5លាន (2022)

ប្រភព ៖ និយតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

image

អ្នក​ប្រើប្រាស់​អុីនធឺណិត

18លាននាក់ (2022)

ប្រភព ៖ និយតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ការប្រើប្រាស់សេវាអុីនធឺណិត ទូរស័ព្ទចល័ត និងបណ្តាញសង្គមក្នុងឆ្នាំ ២០២១

image

13.3លាន

ចំនួនប្រជាជនដែលអាចតភ្ជាប់អុីនធឺណិតបាន

image

21.10លាន

ចំនួនទូរស័ព្ទចល័តដែលបានប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា

image

12លាន

ចំនួនប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម

ប្រភព ៖ World Development Indicator និង Data Reportal

ស្ថានភាពអក្ខរកម្មឌីជីថលកម្ពុជា

អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

18%

នៃប្រជាជនអាយុលើស ១៨ឆ្នាំ

NBC's FDR, 2021

អក្ខរកម្មឌីជីថល

49%

ក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិត និងអ្នកធ្វើការវ័យក្មេង

* តួលេខ​នេះ​មិន​បញ្ជាក់​ពី​អក្ខរកម្មឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនអាយុលើស ១៨ឆ្នាំទេ

UNDP, 2020

ប្រភព៖ អក្ខរកម្មឌីជីថលសម្រាប់សមត្ថភាពធ្វើការ និងសហគ្រិនភាពក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

ស្ថានភាពការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលរបស់ MSME នៅកម្ពុជា

៣៦ ភាគរយ នៃសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមបានប្រើឧបករណ៍ឌីជីថលមុនការរាតត្បាតជំងឺកូវីត ១៩

៤៥ ភាគរយ នៃ​សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមបានប្រើឧបករណ៍ឌីជីថលឆ្នាំមុន

៦៧ ភាគរយ នៃសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមបានប្រើកម្មវិធីហ្វេសប៊ុក


៦៦​ ភាគរយ នៃសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមបានប្រើកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ១៩

៧៣ ភាគរយ នៃសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមបានរាយការណ៍ថា កម្មវិធីឌីជីថលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការរក្សាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឱ្យបន្តដំណើរការអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩

៤៣ ភាគរយ នៃសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមអនឡាញបានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកគឺ ឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន

ប្រភព៖​ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩, សេចក្តីសង្ខេបប្រទេសកម្ពុជា, DAI and Meta, ឆ្នាំ២០២១

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន

  1. បើកឱកាស ២០០ ពាន់លានដុល្លារ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

  2. កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអុីនធឺណិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ៥០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

  3. សេដ្ឋកិច្ចអុីនធឺណិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈានដល់ចំណុចរបត់

  4. សេដ្ឋកិច្ចអុីនធឺណិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ១០០ ពាន់លានដុល្លារ

  5. នៅល្បឿនពេញ៖ ការងើបឡើងវិញ និងប្រកួតប្រជែងទៅមុខ

  6. អភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងនៅទស​វត្សរ៍២០៖ ទសវត្សរ៍ឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍

  7. តាមរយៈដំណើរការ​នេះ ឆ្ពោះទៅរកឱកាសជាច្រើន

  8. ២០២១-២០៣០៖ ទសវត្សរ៍ឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រភព៖​ e-conomy SEA 2022

ទំហំសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

YoY ('21-'22) :
16% 115% 20% 9%
CAGR ('22-'25) :
17% 37% 20% 15%

ប្រភព៖ Bain Analysis

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រភព៖ e-conomy ២០២១