ការបោះពុម្ពផ្សាយ

image
icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ផែនការសកម្មភាព ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២៤-២០២៦ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវិត្ថុកម្ពុជា

icon1

រាជរដ្ឋាភិបាល

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

កម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ក្របខណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ផែនការសកម្មភាព ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៥ របស់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ផ្តើមនៅភ្នំពេញ

icon1

បច្ចេកវិទ្យាអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២

icon1

ផែនការមេ 5 ឆ្នាំ អំពីសមាសធាតុរង 2.2 ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រាសសម្រាប់យុវជនជនបទ

icon1

របាយការណ៍

របាយការណ៍នវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស

icon1

របាយការណ៍

របាយការណ៍អំពី ទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

ឯកសារទស្សនទាន

បវិវត្តកម្មឌីជីថលសគ្រាសធនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

របាយការណ៍សង្ខេប

របាយការណ៍សង្ខេបអំពី ទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥