សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងសុន្ទរកថា

  • ទំព័រដើម
  • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងសុន្ទរកថា
image
icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា" រដូវកាលទី ២

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល និង ការដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការស្ដីពី "ផតថលតាមដាន និង វាយតម្លៃនៃសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា"

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣ - ២០២៨

icon1

សន្ទរកថា

ឯកឧត្ដម​អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសិលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣ - ២០២៨

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា"

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា"

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

វេទិកាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ នៃពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២ ​

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី "វេបផតថលសម្រាប់ធុរកិច្ច និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា"

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ថ្នាលគ្រឹះឌីជីថលកម្ពុជា”

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “តួនាទីនៃវិស័យធនាគារ និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា”

icon1

សុន្ទរកថា

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីគោលនយោបាយ និង ទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ស្ដីពី សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដី ពីគោលនយោបាយ និង ទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ស្ដីពី សិក្ខាសាលាស្ដីពីតួនាទីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថលកម្ពុជា