ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

image
icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ២៤៧ សសរ ចុះថ្ងៃទី ២៩​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្ដរក្រសួងរៀបចំសេវាអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធុរកិច្ច

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ៦១ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១៥​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីការបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១២៧ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១៥៩ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៧​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសជំរុញ និងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១២៨ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

អនុក្រឹត្យ

លេខ ២០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាលសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនឌីជីថលកម្ពុជា

icon1

សេចក្តីសម្រេច

លេខ ៥១ សសរ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសជំរុញនិងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/១២២១/៨១៨ ចុះថ្ងៃទី​ 07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

លិខិតបង្គាប់ការ

ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការ និង អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.)

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

លេខ១៨០ ចុះថ្ងៃទី​ ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការរង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ប្រកាស

លេខ ២៦៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យ​នាយកដ្ឋាន​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១០០ សសរ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

អនុក្រឹត្យ

លេខ២២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/០៨២១/៥៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល