ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

image
icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/០៨២១/៥៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

អនុក្រឹត្យ

លេខ២២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១០០ សសរ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

ប្រកាស

លេខ ២៦៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យ​នាយកដ្ឋាន​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

លេខ១៨០ ចុះថ្ងៃទី​ ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការរង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

លិខិតបង្គាប់ការ

ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការ និង អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.)

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/១២២១/៨១៨ ចុះថ្ងៃទី​ 07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល