រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ធ.ឌ.

 • ទំព័រដើម
 • រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ធ.ឌ.
image

គ.ស.ធ.ឌ. មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានមួយ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការជូន ​“ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល” លើការងារសម្របសម្រួលបូកសរុបរបាយការណ៍ និង រៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។  អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ គ.ស.ធ.ឌ. គឺ ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ២២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.) រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ស.ធ.ឌ. ត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការលេខដូចខាងក្រោម៖

អគ្គលេខាធិការ

អគ្គលេខាធិការរង
ទីប្រឹក្សា
 1. នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ
  និងធនធានមនុស្ស
  1. ការិយាល័យ រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

  2. ការិយាល័យធនធានមនុស្ស

 2. នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ គោលនយោបាយ និងច្បាប់
  1. ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ

  2. ការិយាល័យ គោលនយោបាយ និងច្បាប់

 3. នាយកដ្ឋានគម្រោង នវានុវត្តន៍ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ
  1. ការិយាល័យគម្រោង និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ

  2. ការិយាល័យនវានុវត្តន៍

 4. នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ និងសហប្រតិបត្តិការ
  1. ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល

  2. ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ និង​សហប្រតិបត្តិការ

 5. នាយកដ្ឋានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
  1. ការិយាល័យតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

  2. ការិយាល័យផែនការ សរុប និងស្ថិតិ