បណ្តុំឯកសារ

image

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/០៥២៤/៤៨៩ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ២៤៧ សសរ ចុះថ្ងៃទី ២៩​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្ដរក្រសួងរៀបចំសេវាអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធុរកិច្ច

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ៦១ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១៥​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីការបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១២៧ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១៥៩ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៧​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសជំរុញ និងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្ដីសម្រេច

លេខ ១២៨ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

អនុក្រឹត្យ

លេខ ២០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាលសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនឌីជីថលកម្ពុជា

icon1

សេចក្តីសម្រេច

លេខ ៥១ សសរ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសជំរុញនិងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/១២២១/៨១៨ ចុះថ្ងៃទី​ 07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

លិខិតបង្គាប់ការ

ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការ និង អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.)

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

លេខ១៨០ ចុះថ្ងៃទី​ ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការរង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ប្រកាស

លេខ ២៦៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យ​នាយកដ្ឋាន​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១០០ សសរ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

icon1

អនុក្រឹត្យ

លេខ២២០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ព្រះរាជក្រឹត្យ

នស/រកត/០៨២១/៥៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថល

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងសុន្ទរកថា

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា" រដូវកាលទី ២

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល និង ការដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការស្ដីពី "ផតថលតាមដាន និង វាយតម្លៃនៃសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា"

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣ - ២០២៨

icon1

សន្ទរកថា

ឯកឧត្ដម​អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសិលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣ - ២០២៨

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា"

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា"

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

វេទិកាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ នៃពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២ ​

icon1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី "វេបផតថលសម្រាប់ធុរកិច្ច និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា"

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ថ្នាលគ្រឹះឌីជីថលកម្ពុជា”

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “តួនាទីនៃវិស័យធនាគារ និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា”

icon1

សុន្ទរកថា

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីគោលនយោបាយ និង ទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ស្ដីពី សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដី ពីគោលនយោបាយ និង ទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

icon1

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ស្ដីពី សិក្ខាសាលាស្ដីពីតួនាទីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថលកម្ពុជា

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ផែនការសកម្មភាព ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២៤-២០២៦ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវិត្ថុកម្ពុជា

icon1

រាជរដ្ឋាភិបាល

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

កម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ក្របខណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា

icon1

គ.ស.ធ.ឌ.

ផែនការសកម្មភាព ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៥ របស់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

icon1

ទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ផ្តើមនៅភ្នំពេញ

icon1

បច្ចេកវិទ្យាអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មី ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២

icon1

ផែនការមេ 5 ឆ្នាំ អំពីសមាសធាតុរង 2.2 ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រាសសម្រាប់យុវជនជនបទ

icon1

របាយការណ៍

របាយការណ៍នវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស

icon1

របាយការណ៍

របាយការណ៍អំពី ទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

ឯកសារទស្សនទាន

បវិវត្តកម្មឌីជីថលសគ្រាសធនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

របាយការណ៍សង្ខេប

របាយការណ៍សង្ខេបអំពី ទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

icon1

រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥