បច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រង

image

សាវតានៃវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា

បច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រង គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាង"បច្ចេកវិទ្យានិងធានារ៉ាប់រង" មានន័យថាជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រង។ បច្ចេកវិទ្យាណាមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនិងស័ក្ដិសិទ្ធិភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រង។

 1. - ច្បាប់ស្ដីពីការធានារ៉ាប់រង

  ការិយាល័យធានារ៉ាប់រង ការិយាល័យធានារ៉ាប់រង
 2. - អនុក្រឹត្យស្ដីពីការធានារ៉ាប់រង

 3. - ចាប់ផ្ដើមវិស័យឯកជនបង្កើនក្រុមហ៊ុន

 4. - ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

 5. - ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 6. នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងនិងសោធន នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងនិងសោធន
 7. - ច្បាប់ស្ដីពីការធានារ៉ាប់រង

 8. - អនុក្រឹត្យស្ដីពីការធានារ៉ាប់រង

  និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់បច្ចេកវិទ្យានៅអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

នៅអំឡុងពេលវិបត្តិ​​ បច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើនភាពសំខាន់ ក៏ដូចជាសក្ដានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម​សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានា។ លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺក៏ឃើញការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល (HealthTech) ​និងការអប់់រំ (EdTech)។ ក្នុ​ងនោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩បានពន្លឿនការផ្ដល់់ដំណោះស្រាយគាំទ្រដល់់អ្នកជំងឺតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលជួយសម្រួលដល់់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាគាំទ្រសុខភាពដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលសេវាសុខាភិបាលពីចម្ងាយ (Telemedicine)។ ទន្ទឹមនេះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់់សម្គាល់់ រួមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរពីការអប់់រំប្រពៃណី ទៅការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ការណ៍នេះបានធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំង២នេះប្រែក្លាយទៅជាទិសដៅវិនិយោគដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីវិនិយោគិន។

សកម្មភាព ធ្លាក់ចុះបណ្តោះអាសន្ន បន្តកើនឡើង ពន្លឿន
ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
ការដឹកជញ្ជូន (តាមប្រព័ន្ធរថយន្ត) សេវាដឹកជញ្ជូនចំណីអាហារ
ការធ្វើដំណើរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
ការផ្តល់កម្ចី ធានារ៉ាប់រង វិនិយោគ ការទូទាត់សងប្រាក់ ប្រាក់ផ្ញើរត្រលប់ទៅផ្ទះ

ប្រភព៖ Google, Temasak, និង Bain & Company, E-conomy SEAR 2020

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (២០២១-២០៣០)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីបុគ្គលភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង

ប្រព័ន្ធប្រមូល និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រព័ន្ធវិភាគ និងផ្ដល់
សញ្ញាមុន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យធានារ៉ាប់រង

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

កត្តា​អំណោយផល​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ធានារ៉ាប់រង

ការគាំទ្រ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល

ប្រជាជន​ភាគ​ច្រើន​វ័យក្មេង​ងាយ​ស្រួល​សម្រប​ខ្លួន

ចំនួន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទចល័ត និង​អ៊ីនធឺណិត

ការ​តភ្ជាប់​ក្នុង​តំបន់

ការទូទាត់​តាម​ឌីជីថល

បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ឌីជីថល

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

បុព្វលាភសរុបនៃការធានារ៉ាប់រង

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ចំណែកទីផ្សារធានារ៉ាប់រង

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ធានារ៉ាប់រងទូទៅ

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

ប្រភព៖ និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា