បុគ្គលិករបស់ គ.ស.ធ.ឌ.

image
team

សូ ហេងវត្តី

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងនិរន្ដភាព នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី ប្រទេសថៃ

team

ប៉ែន សុជាតា

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

សេក សុធីរ

បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្ម ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

team

លាងហុង

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យ MONASH ប្រទេសអូស្រា្តលី

team

គី មុីយាន

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត និងទីផ្សារ ពី Université Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង

team

យូ វិទ្យាសាស្ត្រ

បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ និងអប់រំជាភាសាអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

សំណាង សុភ័ក្រ្ដនាថ

បុគ្គលិកសម្របសម្រួលគម្រោង

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

រ៉នវង វីរៈធីតា

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅវិទ្យាស្ថានខេមអេដ និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

ហូ​ សុក្រសុភត្រា

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

ហេង វង្សធារ៉ាត

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ធកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់ ពីមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ