ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

image
image

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងការចាប់យកឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ វេលាម៉ោង ២:០០ នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង ៥:០០ នាទីរសៀលនៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច, គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.) បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងការចាប់យកឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា” ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការចូលរួមរបស់ លោក ហាំង សុខសេរី ប្រធាននាយកដ្ឋានគម្រោង នវានុវត្តន៍ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត...

អានបន្ថែម